Ordensbygningen anno 2015 Den 18. januar 1915 havde foreningen Meritas sit stiftende møde med 16 brødre som medlemmer. Foreningen havde flere opgaver, men to meget vigtige opgaver var, at stifte en loge, Loge nr. 52 Urania, og tilvejebringe en ordensbygning som logen kunne bruge lil at afholde sine logemøder i.


I oktober 1920 fik foreningen, som nu var omdøbt til Urania, mulighed for at købe Hotel Søro for kr. 80.000. Ud over købssummen skønnede Brød-rene at der ville komme ud-gifter til reparation og ombyg-ninger for anslået kr. 30.000. I tilknytning til Hotel Søro plan-lagde foreningen også en or-densbygning, den bygning der i dag fungere som ordensbyg-ning i Maribo. Foreningen ville efter købet, istandsættelsen og tilbygning have en logesal samt et sel-skabslokale.


Den 4. november 1920 blev murermester Klejn valgt til at forestå arbejdet med istandsættelsen af Hotel Forværelse Søro, og den nye tilbygning og arkitekt på opgaven blev Axel Jørgensen.


Senere på måneden blev der fremlagt 2 forslag til foreningens nye ordensbyg-ning. Brødrene valgte det dyreste forslag som skøn-nedes at beløbe sig til kr. 65.000.


Den 17. marts 1921 kunne hotellet indvies og blev ved samme lejlighed omdøbt til Hotel Dana, og den 26. maj samme år kunne bygge-planerne til tilbygningen vedtages, til trods for stor usikkerhed om det økonomiske forsvarlige ved byggeriet.
Kandidatværelse

Søndag den 29. januar 1922 kunne Loge nr. 52 Urania så opleve at blive institueret, og ved samme festlighed indviedes den nye ordensbygning. Til stede var broder storsire Petrus Beyer og broder deputeret storsire Christian Skeel. Der deltog ca. 150 personer ved festlighederne.


I september samme år blev logesalen ud-smykket med et logetæppe som Brødrenes hustruer havde ladet fremstille. Dette tæppe udsmykkede logesalen indtil logens og bygningens 50 års jubilæum, hvor logen fik sit nuværende tæppe fremstillet af broder-hustru fru Due, og som anvendes i dag til alle brødrenes logemøder.


Hoteldriften var ikke Brødrenes store kompetence, uheld trådte til, og ikke lang tid ef-ter logens indstiftelse, gik logens økonomi i hårdknude, og logens dårlige økonomi blev startskuddet til Odd Fellow Ordenens Kronefond, og for Odd Fellow Ordenen tjener det stor ære, at man stod sammen for at hjælpe brødre i nød, og 2. oktober 1923 kunne Broder Storskatmester meddele, at Storlogen kunne yde en økonomisk hjælp på kr. 46.000.


Hotellets drift blev herefter adskilt fra selve logens økonomi, og blev således drevet af et interessentselskab, Foreningen Urania, men igen med alle Brødre som medlemmer.

Den barmhjertige samaritan og David malet af Frk. Jette Maach, datter af mangeårig broder Heinrich Maach Jonathans venskabspagt malet af Frk. Jette Maach, datter af mangeårig broder Heinrich Maach
I de første krigsår af 2. verdenskrig var det ret tilfæl-digt hvor og hvordan, møderne blev afholdt, og den 28. august 1943 blev det i forbindelse med undtagelsesbestemmelserne helt forbudt at afholde logemøder. Situationen for Odd Fellow Ordenen blev herefter mere og mere usikker, og den 12. oktober 1943 besluttede embedsmændene derfor at fjerne alt løst inventar fra logen, og bragte det i sikkerhed bl.a. på den modsatte side af gaden hos fabrikant Henrik V. Christiansen, som havde et autoværksted, hvor det hele blev gemt væk på loftet, men også andre adresser blev benyttet til formålet.

Logesalen i Maribo, set mod overstolen. På gulvet ligger Loge nr. 52 Uranias logetæppe

Logesalen i Maribo, set mod overstolen. På gulvet ligger Loge nr. 52 Uranias logetæppe.

Bygningen blev kort efter beslaglagt af tyskerne og anvendt til indkvartering. Mod slutningen af krigen, og Logesalen i Maribo, set mod understolen. indtil efteråret 1945, var det tyske flygtninge som var indkvarteret i or-densbygningen. Efter frigivelse af ordensbygningen blev der foretaget en nødvendig istandsættelse. Første lo-gemøde efter 2. verdenskrigs afslutning blev afholdt 27. november 1945.


I september 1979 ansøgte Rebbekka Søstrene Brødrene om tilladelse til at bruge ordensbygningen til deres loge-møder for Søsterloge nr. 75 Den blå Anemone, som blev stiftet den 2. maj 1981.


Skiftende forpagtere af Brødrenes hotel havde større, men oftest mest min-dre held, til at drive hoteldrift, og det blev som regel Brødrene, som sad tilbage med ubetalte regninger. Brødrene indså at det at være Den blå Anemones Logetæppe hotelejer aldrig kunne blive en rentabel forretning, og 20. september 1993 lyk-kedes det så langt om længe af få frasolgt hoteldelen, og nu kunne Brødrene så koncentrere sig om logearbejdet, og passe ordensbygnin-gen, og fra 1993 og frem til 1995 gennemgik bygningen en indvendig renovering. Fra 1. januar 1997 blev Søsterloge nr. 75 Den blå Anemone medejer af ordensbygnin-gen. I forbin-delse med at de to loger indgik et fælleseje ydede Storlogen begge loger et pænt lån, ligesom søstre og brødre gav en økonomisk håndsrækning. Med dette lån og tilskud fik de 2 loger nu en mulighed for at færdiggøre den sidste del af den udvendige renovering som blev afsluttet i oktober 2000, og hvor ordensbygningen fik sit nuværende ydre udseende.

Rebekka ved brønden malet af broder M. Steensborg. "From Jerusalem To Jericho" malet af broder M. Steensborg.


Under Logesalen findes lokalet til det selskabelige. Ordensbygningen står i dag som en markant bygning i bybilledet, hvad den næsten har gjort i et hundrede år, og som enhver maribonit kender.

2016-01-01